گفت: شما دو تا چقدر به‌هم شبیهید!

[با تعجب] گفتم: جدی؟!

گفت: آره، حتی خندیدن‌تون هم عین هم‌دیگه است!

[من که مغزم فریز کرد نمی‌دونستم باید چی بگم اما «She»] گفت: شاید شبیه نبودیم اما الان دیگه شبیه شدیم!

گفت: بـــلـــه! درستشم همینه!

(ما اینیم!) :D