اون روزی استادم دقیقا عین تصویر بالا (اوبامای سفیدپوست!) توی چشمم نگاه کرد و گفت: «به طرز عجیبی کوک خوندی، آفرین»! بنده خدا انتظار نداشت بعد از ماه‌ها فالش‌خونی، شاهد کوک خوندنم باشه! D:

(فردا ساعت 6 عصر با دومین قسمت از فصل علی‌رضای «شاه‌نامه» به‌روزم)