(اسم شاعر رو چون بعداً متوجه شدم داخل تصویر ازش یاد نکردم: رامین دهقانی)