(با کمی جابه‌جایی ابیات)

(به خاطر تداخل با قسمت بعدی «شاه‌نامه» ، امشب به پیشواز یلدا رفتم)