قسم به قلم...

قسم به حرفای گفته شده...

قسم به حرفای ناگفته...

قسم به حرفای نگفتنی...

قسم به حرفایی که شنیده شدن...

قسم به حرفایی که نشنیده گرفته شدن...

قسم به دل‌گفتنی‌ها...

قسم به عشق...

قسم به دل همه عاشقا و به سلامتی همه معشوقا...

و... قسم به هفت...

که این سیاهه، هفتمین برگ از دفتر «صدانه»ـهای این مزرعه بود... همین!

(اگه در جریان «صدانه» نیستید: 100 ، 200 ، 300 ، 400 ، 500 و 600)