حتماً لازم نیست یه چهار پا رو سر ببریم، گاهی باید بعضی افکار خودمون رو قربانی کنیم... عید قربان مبارک :)