آرزوهای بزرگی داشتم، خیلی بزرگ... آره، تو هرچند به بزرگی همه اونا نیستی ولی... ولی از همه آرزوهام، آرزوتری... پارادوکس جالبیه، نه؟ می‌دونی چرا؟ چون تو تک نقطه آرزوهای منی که اگه نباشی، بی‌معنی میشم... پس بمون تا بمونم!

(دل)