لعنت به سیاست که سایه شومش حتی روی سر دنیای قشنگ تکنولوژی هم افتاده...

(آگاهی بیش‌تر از ماجرای این پست و هشتگش: بازتاب جهانی رفتار اپل با توسعه‌دهندگان ایرانی)