(بریده‌ای از دادگاه نظامی دکتر مصدق که چند ماه بعد از کودتا انجام شد به نقل از نشریات آن دوران)