گفتم: به ما گفتن برای پاراف کردن مدارک باید بیایم پیش شما؛

گفت: قبلش برو حراست پیش خانوم فلانی مهر و امضا بزنه بعدش بیا پیش من؛

[رفتم پیش خانوم فلانی کارم تموم شد برگشتم] گفتم: اینم از این، خدمت شما؛

[یه خورده مدارک رو برانداز کرد] گفت: کدوم احمقی به تو گفته بری پیش حراست مهر «کپی برابر اصل» برات بزنه؟

[یه خورده مکث کردم] گفتم: جسارتاً خود شما!

[جا خورد] گفت: کی؟ من؟!

گفتم: من که روال اداری شما رو نمی‌دونم، شما گفتید برو پیش خانوم فلانی اون کارتو انجام میده، ایشون هم این کارو کرد؛

[دید خودش گند زده] گفت: البته چیز بدی هم نیست، محکم‌کاری می‌شه!

[به کنایه] گفتم: خب بله، محتوا زیاد داشته باشه طوری نمی‌شه، کم باشه مشکل پیش میاد!

گفت: تو امروز اندازه 100 تا ارباب‌رجوع با من بحث کردی، بیا اینم مدارکت! خدافظ!

(دست خودم نیست، با کاغذبازیای مرسوم ادارات و سازمانا مشکل دارم، تیکه نندازم بهم نمی‌چسبه!) :D