(با اندکی تغییر و در راستای می‌دونم که آخرش جوون‌مرگ میشم!)