هر کَس بد ما به خلق گوید

ما چهره ز غم نمی‌خراشیم

ما خوبی او به خلق گوییم

تا هر دو دروغ گفته باشیم...

از: مرحوم دکتر علی مزینانی «شریعتی»

(شاید کمی هم منظوردار!)