جمله‌اش کوتاه بود ولی عمیق: مترسک برو یه قطعه انتخاب کن برای کنسرت تیرماه...

(مصداق بارز خرکیف هستم!) ^_^