عبارت است از حالتی که دیگر تبلیغات و تخریبات و چاخانیات مرسوم جواب نمی‌دهند پس کاندیدها وارد رینگ کشتی کج شده و تا جا دارند هم‌دیگر را زده و کشته و می‌بلعند تا به سبک گلادیاتورهای عهد روم باستان که در کولوسئوم این قدر با هم می‌جنگیدند تا یکی از طرفین ریق رحمت را سر بکشد، همان مدلی یکی پیروز و دیگران ریق رحمت را سر بکشند.

(خلاصه که شوی جالبیه)