لطفاً، لطفاً، لطفاً، امروز (که سیزده بدر باشه) و هر روز دیگه‌ای که به دامن طبیعت پناه می‌برید، تو اون دامن مهربون و سبزش، چیزی جز عکس نیندازید و نیندازیم... هیچ وقت... هیچ جا... تحت هیچ شرایطی.

(سیزدهتون بدر، غصه‌هاتون در به در)