(امیدوارم سال جدید، بهترین سال زندگی‌تون باشه... سال نوی همگی مبارک)