[مافوقم داشت متن نامه رو می‌خوند و منم تایپ می‌کردم که رسید به کلمه «اختلافات» و] گفت: اشتباه نوشتی، درستش کن؛

[یه خرده با دقت نگاهش کردم، دیدم «ا خ ت ل ا ف ا ت» همه حروفش درسته] گفتم: این‌که درسته، کجاش اشتباهه؟

[خیلی محکم و با اعتماد به نفس بخش بخش تلفظ کرد و] گفت: ببین، «اخ تِ لا فات»!

[بازم متوجه نشدم] گفتم: خب این هم که همونه، نیگا: «اختلافات»!

گفت: اه، حواست کجاست؟ منظورم اینه که با «ط» باید بنویسی: «اخطلافات»!

[چند ثانیه سیامک انصاری‌طور تو دوربین خیره شدم، بعدش] گفتم: «اختلاف» با «ت» نوشته می‌شه، هم‌خانواده «مختلف»ـه، اون «ات» آخرش هم که نشان جمع عربیه، یعنی جمع «اختلاف» می‌شه «اختلافات»، هیچ کجاش هم «ط» نداره!

[یه مقدار فکر کرد و روی کاغذ نوشت، دید قیافه کلمه درست در نمیاد و حرف من درسته] گفت: خب، اصلاً بقیه‌اش رو تایپ کن، دیر شد!

(خیلی دوست دارم بدونم، کی و با چه منطقی اون درجه‌ها رو روی دوش این دوستمون چسبونده!) :|