[روز آخر آموزشی موقع خروج از پادگان] گفتم: من دسته چکم هم این‌جا بیفته بر نمی‌گردم بردارمش؛

[دوستمون با تعجب] گفت: مگه دسته چک داری؟

[خیلی خونسرد] گفتم: نه!

(حالا من یه چیزی گفتم، دلیل نمی‌شه واقعیت داشته باشه) D: