(این اسکار رو به اصغر فرهادی، به مردم خودمون و به «انسانیت» باید تبریک بگیم)