(خواهش می‌کنم، لطفاً، در برابر «مای اقلیت» هیچ کاری، تأکید می‌کنم هیچ کاری انجام ندید، فقط صبور باشید؛ همین بزرگ‌ترین کمک و لطف شما در حق ما لکنتی‌هاست... امروز 22 اکتبر روز جهانی «آگاهی» از لکنت زبانه)