عرض نکردم بالاخره سمبل اراده یا همون زهرا نعمتیِ خودمون، طلا میاره؟ بفرما، آورد! خدا قوت دلاور، خسته نباشی قهرمان!