[زنگ زد] گفت: الووو، آقای فلانی؟

گفتم: نخیر، اشتباه گرفتید؛

گفت: اذیت می‌کنیا، به جان شما، خودشیا!

گفتم: اخوی! اون اونه، منم منم! حالا چه اصراری داری من اون باشم یا اون من باشه؟

[یه خورده مکث کرد] گفت: ها؟ چی شد الان؟ ببخشید، خداحافظ!

(خودم تا چند دقیقه‌ای متوجه منظور خودم نشدم اون بنده خدا که جای خود داشت) :D