(عکاس: نامعلوم)

استاد مصطفی کمال پورتراب، مردی که تعریف تئوری موسیقی بودن و موسیقی ایران تا همیشه وام‌دار یک عمر تلاش عاشقانه ایشونه، دیروز از بین ما رفتن؛ روحشون شاد...

(متولد 1303 و تولد دوباره 1395)