خیلی وقت بود این جوری صدای خنده‌های از ته دلش رو نشنیده بودم :)