هر کسی گذشته‌ای داره که نه می‌تونه انکارش کنه و نه می‌تونه فراموشش کنه...