سه نوع گاو داریم؛ یه نوعش شایعه شاخ‌دار می‌سازه و توی فضای مجازی منتشر می‌کنه، نوع دومش هم اونیه که این رو باور می‌کنه و یه گونه بسیار کمیاب و نادر هم داریم که علف می‌خوره و همین سومی اتفاقاً باشعورترین عضو این جماعته که وجودش برخلاف اون دو تا، خیر خالصه؛ شیرش، گوشتش، چرمش، کودش و حتی قیافه‌اش (نگاش می‌کنی روحت تازه می‌شه!) همگی فایده صددرصده!

(البته باید از ایشون عذرخواهی کنم که بهش توهین شد، انصافاً حیف نیست این جانور با اونا مقایسه بشه؟)