گفتم: آقا بی‌زحمت یه لیوان آب نارگیل لطف می‌کنید؟

گفت: آب نارگیل؟! منظورت شیر نارگیله؟

گفتم: آره آره، هی میگم جمله‌ام یه جوریه ها! :)) همون شیر نارگیل لطفاً، بزرگ باشه.

(اون جوری هم نگام نکنید، چیه خب؟! یه لحظه مغزم درست آنالیز نکرد) D: