امروز از قصد هیچ خبری رو دنبال نکردم، خودم رو سرگرم هر کاری کردم به جز شنیدن خبر، از هر نوعش؛ حالا که پایان روزه می‌بینم چه آرامش و حس خوبی دارم هرچند به بی‌خبری عادت ندارم... .

(راستی چه خبر از کجا؟)