کاش می‌شد بعضی روزا رو دو بار تجربه کرد؛ مثل امروز که چهارشنبه پنج‌شنبه‌نما بود!