[حرفاشو زد و زد و وقتی تموم شد در جواب] گفتم: ایشالا که هر چی زودتر به زندگی نُرمالت برگردی، موفق باشی؛

گفت: همین حالاشم زندگیم نرماله، از اولشم نرمال بوده و هنوزم هست و خواهد بود!

گفتم: خوبی هم به تو نیومده، خب الهی شکر که نرمالی :|

(به بعضیا کلاً نباید کاری داشته باشی، آرزوی خوشی که هیچ، آرزوی بدبختی هم از سرشون زیادیه) :|