بـ... گفت: هنوز دوستش داری؟

مـ... گفت: اعتراف می‌کنم هنوز برام عزیزه اما خب... بیش‌تر از خودش، شخصیتش رو دوست دارم؛

بـ... گفت: چرا؟

مـ... گفت: چون مطمئنم که دیگه حتی یک درصد هم احتمال نداره بتونم باهاش باشم اما کسی با اون شخصیت رو شاید بتونم پیدا کنم؛

بـ... گفت: خب، شاید دیگه شخصیتی مثل اون رو پیدا نکنی یا اصلاً شاید اون هم مثل تو هنوز بهت علاقه داشته باشه؛

مـ... گفت: جان عزیزت هواییم نکن؛ هعی... در حالی که چشماش با اشک خیس شده بود ادامه داد: آخه، آخه... آخه خیلی خانومه...

(این حرفا بعد از تماشای قسمت 27 شهرزاد زده شدن)