تا به امروز که در خدمت شمام هیچ وقت مورد مصاحبه از هیچ نوعش، قرار نگرفتم؛ موردش بوده مصاحبه کننده باشم اما یک بار هم اون طرف میز نبودم؛ از همین تریبون نیم‌بند، اعلام آمادگی می‌کنم که پاسخگوی سوالات «هولدن هارد تاک شو» هستم؛ باشد که مقبول جنابش قرار گیرد.

(راستی این «بیان» امروز چرا روی هوا بود؟)