همه مردونگی یه مرد، به غرورشه؛ هیچ وقت، تأکید می‌کنم هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی، غرور یه مرد رو نشکنید، چون طوری از درون سقوط می‌کنه که انگار هواپیما به برجای تجارت جهانی برخورد کرده.

(دیگه از اشک مرد نمیگم که دل سنگ رو آب می‌کنه)