یک کلمه حرف حساب: «داداش داداش»گویان ازم خواستی که نرم و «برادر برادر»گویان ازت خواستم که نری؛ خوشحالم که قراره بمونی پیش خودمون؛

دو کلمه حرف حساب: فکر کردی یادمون میره که چقدر باعث شادی ما شدی و لبخند روی لبمون نشوندی و انرژی مثبت بهمون تزریق کردی؟ هنوزه که هنوزه گاهی سر وقت این حرفت میرم و از ته دل می‌خندم و حالم دگرگون می‌شه؛ پس به حرمت «گل» بودنت هم اجازه نداری تنهامون بذاری، اخوی!

سه کلمه حرف حساب: من از اون سری که به سرم زد برم، طوری پشیمونم که هنوز جاش درد می‌کنه! صرفاً جهت اطلاع!

(مقدمت گلباران، دادا سعید جان جانان)