ولی جدای از نتیجه و وضعیت جوی و حضور پروفسور سمیعی توی استادیوم و الباقی مسائل، این لباس دو تا تیم عین قسمت نیازمندی‌های روزنامه شده بود!