گفتم: راستی عکسای اون روز رو برات فرستادم؛

گفت: نه بابا!

گفتم: جان؟!

گفت: هان؟ نه، یعنی چیزه، دستت درد نکنه!

(دوستام هم به روز خودمن!)