اونی که کراوات رو اختراع کرد، وسط اون همه ذوق و سلیقه واقعاً چه فکری پیش خودش کرد و گره زدنش رو این قدر سخت کرد؟!

(پرانتزم نمیاد، افکارم گره خورده!)