گفت: همکارتون گفتن شما از 4:30 باز می‌کنید، منم از 3:30 این‌جام، چرا باز نبودید؟ خسته شدم از بس منتظر موندم؛
با چشمایی که ده سانت از حدقه بیرون زده بود گفتم: وقتی گفتیم 4:30 هیچ رقمه مفهومی نداره از یه ساعت جلوتر این‌جا باشیم؛ ضمناً خسته نباشید!
(خدایا کِی؟ چرا شفاش نمیدی؟) :|