(عکس: محمد کرمعلی)

(فدای سرتون که صعود نکردیم، شما توی قلب ما برنده‌اید...)