ناباد چیست؟

آیا یک ناسزا به زبان چینی یا عِبری است؟

آیا یک رسم آفریقایی‌ست؟

آیا نوعی بیماری است؟

آیا اسم یک پدیده طبیعی‌ست؟

آیا مخفف چیزی است؟ مثل ناجا؛

آیا نقطه مقابل «باد» در زنده «باد» است؟ که می‌شود زنده «ناباد»؛

آیا من شما را سرکار گذاشته‌ام؟

آیا در دل خود به من حرفایی می‌زنید که انگار نه انگار خانواده از این‌جا رد می‌شود؟

و اما پاسخ صحیح: این «ناباد» در اصل همون «نابود»ـه که در حقیقت بخشی از دست‌گل‌های دوران مترسکچه بودنمه که پیرو قضیه «نون» و «نان» فکر می‌کردم شکل نوشتاری‌اش «ناباد»ـه!

(هشتگ خونه‌تکونی و پیدا کردن مواردی که موجبات خنده و شادی اطرافیان رو فراهم می‌کنه)