حرف مثل برفه، زود آب می‌شه و بخار که شد میره هوا و اصلاً مردم یادشون میره که روزی یه نفر یه جایی یه حرفی زده... باید عمل کرد، محکم هم عمل کرد، محکم مثل کوه که هیچی نتونه خللی واردش کنه؛ حرف رو همه بلدن بزنن، کوه بودنه که کار هر کسی نیست...

(کوه باشید!)