نمی‌دونم باید بخندم یا گریه کنم؟ حرف بزنم یا نزنم؟ هیچی نگم یا فحش بدم؟ خوشحال باشم یا ناراحت؟ نمی‌دونم...