گفتم: یه 3 به اون شماره اضافه شده؛

گفت: به کجاش؟

گفتم: جانم؟ چی به کجاش؟!

گفت: همون 3 دیگه، به کجای شماره باید اضافه کنم؟

[چند ثانیه :| نگاش کردم] گفتم: به اولش :|

(خدایا این خوشیا رو از ما نگیر!) :))