جواب سوال یه کلمه است: سبز!

برای من قشنگ‌ترین رنگ، رنگ سبزه؛ طبیعت علی‌رغم زیاد از حد آبی بودنش اما برای من سبزه، معشوقم رنگش سبزه، عشق برای هر کسی قرمز باشه برای من یه نفر سبزه، هر موقع که خوشحالم اون پشت مُشتای ذهنم یه نور سبزی می‌درخشه، خانواده و دوستام برام سبزن و... خدا هم برای من سبزه، چون دوستش دارم، بیش‌تر از هر چیزی توی دنیا... چون خداییش رو با گوشت و پوستم حس کردم، اون نور سبزه رو هر موقع که دیدم، خدا رو هم همون حوالی حسش کردم؛ خدای من سبزه، سبزِ سبزِ سبز...

(پاسخی بود به دعوت «یک مهندس خوشبخت»)