پرستار گفت: بیمار شما قبلاً سابقه بستری شدن داشتن؟

همراه یه خورده مکث کرد گفت: اوم... یعنی بستری شدن برای بیماری؟

پرستار گفت: بله دیگه، مدلای دیگه بستری شدنش که به ما ربطی نداره!

همراه گفت: نه، اون جوری بستری که نه، نشده؛

پرستار جا خورد گفت: اون جوری بستری نشده؟ پس چه جوری بستری شده؟

همراه گفت: چیز خاصی نبوده، ففط یه بار خیلی سال پیش لوزه‌اش رو عمل کرد، یه عمل پیوند کلیه و یه عمل قلب باز هم کرد، گفتم که اون جوری بستری نبوده!

پرستار دیگه داغ کرد گفت: چیز خاصی نبوده؟ بنده خدا رو یه بار کوبیدین از نو ساختین رفتین بالا، چیز خاصی نبوده؟! پس نتیجه می‌گیریم قبلاً بستری شده؛

همراه گفت: بله، ولی اون جوری بستری نبوده!

پرستار که دیگه حوصله‌اش سر رفته بود گفت: مگه این جوری و اون جوری داره؟ مهم بستری شدنه دیگه!

همراه گفت: بله بله...

(خدا به کادر درمانی عزیزمون صبر بده، گاهی عجب مواردی به پستشون می‌خوره) :))