بنده حقیر، یعنی مترسک الممالک ابن مترسک الملوک ابن مترسک الوثوق ابن مترسک الدولة ابن مترسک السلطنة ابن مترسک اول، سلطان قدر قدرت و قوی شوکت سلسله همایونی مترسکیه و حاکم بلامنازع دولت فخیمه «مزرعه»، از همین تریبون اعلام می‌دارد که هر گونه شایعه‌ای، حتی در سطح تیتر یک نشریه وزین «وقایع اتفاقیه» مبنی بر کاندیداتوری این‌جانب، کذب محض بوده و سخنان این یاوه‌گویان را باور می‌نکنید و بایستی اشارت همی کنیم که ای شایعه‌پراکن وای به روزگارت اگر دست مبارکمان به تو برسد، چنان با پشت دست بر دهانت بکوفتیم که فردا مجلس ختمت باشد، ضمناً مجلس نسوانه نیز در همان مکان منعقد می‌گردد؛ مگر ما آن جوانک اینستاگرامی‌ایم که به پشتوانه فالوعرهایمان و با اعتماد به سقف اَبَر کاذب برویم نام‌نویسی بنماییم؟ به همین رنگ سبز مزرعه‌مان سوگند.

(فکر کردید خیال کردید، ما را چه به کاندیداتوری؟ همین مزرعه ما را بس است)