تازه اول راهه، هنوز کلی راه مونده، گاهی هموار و گاهی ناهموار... پس بند کفشاتو محکم‌تر ببند!