(طرح: بهرنگ نامداری)

چیزی نمیگم و دربست هدایتتون می‌کنم به مطلب «آن‌ها انسان بودند... نبودند؟» از هولدن کالفیلد که خالص حرف دل منو زده...