[مـ...] گفت: این حلوا چیه جریانش؟

[بـ...] گفت: حلوای مترسکه؛

[مـ... متعجب] گفت: هان؟ مترسک؟ مترسک زنده است که!

[بـ... خندید] گفت: نه، یعنی مترسک رفته خریده!

[مـ...] گفت: آهااان! دستش درد نکنه، خوشمزه است!

(یه موردم داشتیم رفیق‌مون مثل من هوس حلوا کرده بود، رفته بود گفته بود «آقا، حلوای مُرده می‌خوام» و طرف خندیده و گفته بود که «مگه حلوای زنده هم داریم»؟) :))